Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski gimnastički savez (HGS) uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, br. 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu. U Zakon je prenesena Direktiva 2003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija, što su učinile i druge europske države članice primjerice Republika Slovenija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Pravo na pristup informaciji korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za pristup informacijama i uputiti ga službeniku za informiranje u Hrvatskom gimnastičkom savezu (Trg Krešimira Ćosića 11, 10.000 Zagreb).

Odlukom Hrvatskog gimnastičkog saveza službenikom za informiranje imenovana je Kristina Leovac. Kontaktirati je se može na tel. 098/345321 i 01/3012324 ili na email: press@hgs.hr. Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu. HGS ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” koje možete pronaći na sljedećim poveznicama:

– Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14) – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

– Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14) – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

Dokumenti:
Kontakt službenika za informiranje HGS-a (.pdf 192kb)
Smjernice o pristupu informacijama i klasificiranim podacima (.pdf 4MB)
Zakon o pravu na pristup informacijama – neslužbeni pročišćeni tekst (.pdf 328kb)
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13) – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 85/15) – https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

Obrasci:
Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama (.doc 52kb)
Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (.doc 53kb)
Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (.doc 50kb)
Žalba – šutnja uprave – ponovna uporaba informacija (.doc 36kb)
Žalba – šutnja uprave – pristup informacijama (.doc 29kb)
Žalba protiv rješenja – ponovna uporaba informacija (.doc 38kb)
Žalba protiv rješenja – pristup informacijama (.doc 37kb)

Godišnja izvješća:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. (.pdf 210kb)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. (.pdf 211kb)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. (.pdf 211kb)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. (.pdf 212kb)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. (.pdf 212kb)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. (.pdf 212kb)
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. (.pdf 212kb)