Tijelo Saveza – Disciplinski odbor II. stupnja

Disciplinski odbor Saveza je tijelo koje odlučuje o disciplinskoj odgovornosti članica i osoba koje sudjeluju u programima Saveza, provodi disciplinske postupke u dva stupnja (I. i II. stupanj), a temeljem Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti koji donosi Skupština.

Disciplinski odbori I. i II. stupnja svaki imaju po tri člana, a bira ih Skupština na prijedlog članica Saveza, na mandat od četiri godine i iste osobe mogu biti više puta izabrane.

Žalba na odluku Disciplinskog odbora I. stupnja se u roku od 30 dana od primitka odluke ulaže Disciplinskom odboru II. stupnja koja disciplinski postupak rješava u II. stupnju. Odluka Disciplinskog odbora II. stupnja povodom žalbe je konačna.

Članovi Disciplinskog odbora II. stupnja HGS-a su:
Vladimir Savić, predsjednik
Gordana Furjan-Mandić, članica
Jurica Suhin, član