Tijelo Saveza – Nadzorni odbor

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad cjelokupnim radom i poslovanjem HGS-a.

Nadzorni odbor ima Predsjednika i 2 (dva) člana koje na temelju prijedloga članova Skupštine HGS-a, bira Skupština. Predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi niti jednog tijela HGS-a, a ne moraju biti niti predstavnici u Skupštini.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora, a odluke donosi većinom glasova.

Članovi Nadzornog odbora HGS-a su:
Tomislav Krističević, predsjednik
Suzana Šop, članica
Petar Režić, član

Poslovnik o radu NO (.doc 44kb)