Tijelo Saveza – Predsjednik HGS-a

Za predsjednika HGS-a može biti birana osoba čiju kandidaturu istakne najmanje 1/3 svih predstavnika članica u Skupštini. Mandat Predsjednika HGS-a traje četiri godine i može biti ponovo biran. Predsjednik HGS-a odgovoran je za svoj rad Skupštini i Izvršnom odboru.

Predsjednik HGS-a:

  1. odgovoran je za rukovođenje radom HGS-a, te predstavljanje i zastupanje HGS-a
  2. saziva sjednice Skupštine i Izvršnog odbora
  3. brine o izvršavanju odluka i drugih zaključaka Skupštine i Izvršnog odbora
  4. predsjedava sjednicama Izvršnog odbora, te potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor
  5. potpisuje sporazume i ugovore koje zaključi ili im pristupi HGS
  6. odgovoran je za točnost informiranja i javnost rada HGS-a
  7. obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršni odbor

Predsjednik HGS-a je dr.sc. Marijo Možnik.

 

 

 

 

 

 

– e-mail: m.moznik@hgs.hr
– telefon: +38513012324