Tijelo Saveza – Tajnik HGS-a

GLAVNI TAJNIK HGS-a

HGS ima Glavnog tajnika kojeg svojom odlukom imenuje Skupština na prijedlog Predsjednika HGS-a. Mandat Glavnog tajnika HGS-a traje četiri godine i može biti ponovo biran.

Glavni tajnik HGS-a poslove obavlja profesionalno, a za svoj rad odgovoran je Skupštini i Izvršnom odboru.

Sudjeluje u radu Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela HGS-a bez prava odlučivanja.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Glavnog tajnika HGS-a zamjenjuje osoba koju odredi Izvršni odbor.

Glavna tajnica HGS-a je Margareta Jurčić.